REKRUTACJA 2023/2024
KLASY I
drawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

sport1

 
 
  

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE  

animacja

 

KLASY I

I OGÓLNA

I  SPORTOWA
| LEKKA ATLETYKAlekka atletyka
| PŁYWANIEplywak
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

 

Link do programu rekrutacyjnego

 

pngegg 26

 
 
Szanowni Państwo, 
Rekrutacja do klas pierwszych odbywać się będzie w elektronicznym systemie naborowym. Wypełniony wniosek/zgłoszenie (wydrukowany i podpisany z programu naborowego) należy dostarczyć do szkoły w terminie:
27.02.2023 r.-16.03.2023 r. (do godz. 15.00)- KLASA SPORTOWA

27.02.2023 r.-23.03.2023 r. (do godz. 15.00)
- KLASA OGÓLNA
.
  • Rodzice / opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nie posiadających numeru PESEL proszeni są o zwrócenie się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia wniosku.

 

DO KLASY SPORTOWEJ NA PIERWSZYM ETAPIE
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGOexclamation point 1421016 960 720 BRANE BĘDĄ POD UWAGĘ WYNIKI
OBOWIĄZKOWYCH 
PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


Kandydat do oddziału sportowego powinien posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 
I  TERMIN: 17.03.2023 r. godz. 16.00 
II TERMIN: 20.03.2023 r. godz. 16.00
 Zgłoszenie na próby sprawności fizycznej klasy I   

  

 

 

KLASA OGÓLNA

od 27.02.2023 r.
do 23.03.2023 r.
do godz. 15.00

Otwarcie strony naborowej dla rodziców/opiekunów prawnych, zapoznanie się z ofertą, logowanie do systemu, drukowanie wniosku. Wypełnianie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z wyjątkiem kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego

 

KLASA SPORTOWA

od 27.02.2023 r.
do 16.03.2023 r.
do godz. 15.00

Otwarcie strony naborowej dla rodziców/opiekunów prawnych, zapoznanie się z ofertą, logowanie do systemu, drukowanie wniosku. Wypełnianie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

 

I TERMIN: 17.03.2023 r. godz. 16.00

II TERMIN: 20.03.2023 r. godz. 16.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego 

 

22.03.2023 r.
godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy osób, które uzyskały pozytywny wynik prób sprawności fizycznej

 

od 27.02.2023 r.
do 24.03.2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

28.03.20223r.
godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

 

od 28.03.2023 r.
do 31.03.2023 r.
do godz. 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

03.04.2023 r.
godz. 12.00

Opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

 

Do oddziału ogólnego klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata i kandydata. 

Granice obwodu: 

Chopina, Jana III Sobieskiego, Łukasińskiego, Okrzei, Sienkiewicza, Stanisława Moniuszki

 


Podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z dokumentami należy złożyć:

 osobiście, w sekretariacie uczniowskim, w godzinach od 8.00 do 15.00;

 

przesyłając zeskanowany wniosek za pomocą systemu naborowego