kont. e-mail - wypełnij form. pocztowy | nasz profil facebook

banner podstron

DANE KANDYDATA

DANE RODZICA

DANE ODDZIAŁU/DYSCYPLINA

DATA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą; 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Chopina 34, reprezentowany przez Dyrektora Andrzej Latosik, tel. 32 2626968, email: sekretariat@zss.dg.pl. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby, poprzez email: odo@cuw.dg.pl lub telefonicznie: 534-971-975. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.). Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być: organ prowadzący szkołę, do których kandydat ubiega się o przyjęcie, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO. Podanie danych zawartych nie jest obowiązkowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.