Rekrutacja uzupełniająca
Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Dąbrowie Górniczej


with us 1 

KLASY I SPORTOWE
WOLNE MIEJSCA:

DYSCYPLINY: 
I PŁYWANIE - 1

I KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW - 3

I KULTURYSTYKA, FITNESS, TRÓJBÓJ SIŁOWY - 4 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY                

ORZECZENIE LEKARZA                                      

ZGODA NA PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 


Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych odbywać się będzie poza systemem naborowym. Wniosek należy złożyć w sekretariacie głównym szkoły w terminie 01.08.2022 r.-03.08.2022 r. do godz. 15.00

 

DO KLASY SPORTOWEJ NA PIERWSZYM ETAPIE
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGOexclamation point 1421016 960 720 BRANE BĘDĄ POD UWAGĘ WYNIKI
OBOWIĄZKOWYCH 
PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


Kandydat do oddziału sportowego powinien posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 
I  TERMIN: 05.08.2022 r. godz. 10.00 
II TERMIN:* 08.08.2022 r. godz. 10.00
*dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie
 Zgłoszenie na próby sprawności fizycznej  

 

 

od 01 sierpnia 2022 r.
do 03 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

Złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych oraz kopii lub oryginału świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Orzeczenie lekarza

Wniosek o przyjęcie do Internatu

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KRYTERIA DODATKOWE

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotym wychowywaniu 

 

I TERMIN: 05 sierpnia 2022 r. godz. 10.00
II TERMIN:* 08 sierpnia 2022 r. godz. 10.00
*dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Zgoda na przystąpienie do prób sprawności
 

 

11 sierpnia 2022 r. godz. 12.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

do 03 sierpnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

 

do 11 sierpnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

 

12 sierpnia 2022 r. godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 16 sierpnia 2022 r.
do 18 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Deklaracja wyboru rozszerzenia

Deklaracje religia, etyka

Rezygnacja z uczęszczania na WDŻ

Deklaracja dziennik elektroniczny

Zgoda na wykonywanie zabiegów fizjoterap.

 

19 sierpnia 2022 r.
godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Klasa Dyscyplina Przedmioty rozszerzone** Planowane przedmioty uzupełniające Obowiązkowe przedmioty edukacyjne z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
I LS

Piłka siatkowa dziewcząt

siatkowka

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne

Koszykówka chłopców

koszyykowka

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne
I LL

Lekka atletyka

 

lekka atletyka

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne

Pływanie

 

pływak

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne
I LK

Kulturystyka

Fitness

Trójbój siłowy

pływak

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • wychowanie fizyczne
Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki*  *zgodnie z językiem wiodącym na poprzednim etapie edukacyjnym
Rozszerzenia **W przypadku małej ilości chętnych dyrektor może dokonać zmiany rozszerzenia