Procedury obowiązujące w internacie exclamation point 1421016 960 720
podczas roku szkolnego 2020/2021
 

 

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej Procedurami obowiązującymi w internecie w roku szkolnym 2020/2021

 1. Otwarcie internatu w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 14.00
 2. .Przy zameldowaniu uczniów wejście rodziców na teren internatu ogranicza się  do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 3. Należy przestrzegać regulaminu internatu oraz postępowania w razie zagrożenia, uwzględniający zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.
 4. Obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania czystości w  pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł  i powierzchni płaskich, w tym blatów w pokojach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 
 5. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 6. Przy wejściu do internatu należy zadbać o dezynfekowanie rąk przez wychowanka oraz pracownika.
 7. Obowiązuje zachowanie dystansu podczas pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne.
 8. Ograniczono przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 9. Internat posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej. 
 10. Zobowiązuje się rodziców (opiekunów) do jak najszybszego odebrania dziecka z internatu w przypadku wystąpienia nagłych objawów infekcji dróg oddechowych.
 11. Każdy mieszkaniec internatu powinien posiadać własne naczynia (kubki, talerze, sztućce, garnek), które powinny być umyte i przechowywane w pokoju.
 12. W przestrzeniach wspólnych) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa  i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych.
 13. Pracownicy obsługi i administracji internatu powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz nauczycielami.
 14. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 15. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.