DANE DZIECKA

DANE RODZICA

DANE ODDZIAŁU

DATA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej. Kontakt do inspektora ochrony danych iod@zssdg.edu.pl. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.). Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być: organ prowadzący szkołę, do których kandydat ubiega się o przyjęcie, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO. Podanie danych zawartych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.