Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego


Oznaczenie sprawy: ZP/ZSS.333-1/23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III - „zielona szkoła".

Link do Platformy przetargowej na której zamieszczone zostały dokumenty przetargowe:

https://zssdg.logintrade.net/zapytania_email,121783,9ade508d5aca3ac1aa4b088468094213.html